~ A testi-lelki egyensúly piramisának tanítása

Nem vagyunk egyedül. Földünk nem kizárólagos hordozója az életnek és az intelligenciának. Léteznek a mienknél fejlettebb civilizációk, melyek nem a létért való küzdelem, a szenvedély, a munka és az anyagi gyarapodás mentén formálják kultúrájukat, s alakítják önmagukat. Fejlődési törekvéseik lényege a magasabbrendű tudatosság megvalósításában, a durva fizikai, testi önazonosítás meghaladásában van.

A Hathorok évezredek óta segítenek inspirálnak minket, bölcsességükkel beoltva emberi civilizáci­ónkat. Máig föllelhető nyomot hagytak az egyiptomi kultúra tárgyi és szellemi hagyatékában. Saját el­mondásaik szerint elérkezett az idő, hogy az embe­riség annyi gyötrelmes évezred után ismét előrébb lépjen szellemi evolúciójában. Ennek érdekében a Hathorok a XX. Század végén bolygónkat újra föl­keresve átadják nekünk megfontolandó, életünket szokatlan, mégis hiteles szempontból megvilágító üzeneteiket.

Az Egyiptomi kultúrát több más bolygórendszerből származó civilizáció alakította, de a Hathorok te­remtő befolyása sem volt kevésbé meghatározó a Föld spirituális fejlődésében. A Hathorok szeretettel érkeztek egy új, talán ma még álomszerű valóság szelíd hangjait hozva ma­gukkal a Föld számára. Ha készen állunk, hogy felépítsük ezt az új világot, meghívnak bennünket egy elme és szívbéli utazásra. Az idősebb testvéreink ők. Az evolúciónk során nagyon sok időt töltöttek velünk ezen a bolygón, de írott történelmünkben ittlétükről nem maradt fenn semmi nyom. Az ő természetük energia jellegű és több dimenziót hat át. Egy másik univerzumból jöttek a Szíriuszon keresztül. A Szíriusz átjáró az Univerzumunk felé, innen utaztak a Naprendszerünkhöz és a Vénusz éteri királyságához. A múltban leginkább Hatorral, az ősi Egyiptom termékenység-istennőjével működtek együtt, rajta keresztül léptek kapcsolatba velünk emberekkel.

Az egyiptomi mellett kapcsolatot teremtettek a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus ki­alakulása idején. A Hathorok tanítása az alapja a tibetiek hang használatával kapcsolatos egyedi technikájának és gyakorlatának. A korai földi kultúrákkal is érintkezésbe léptek. Olyan intergalaktikus civilizáció a Hathoroké melynek előőrsei behálózzák a Világegyetem emberiség által ismert részét, illetve a magyarul is megjelent könyvet tanulmányozva úgy tűnik, ható­sugaruk még ennél is távolabbra terjed ki. Egy a magasabb rezgéstartományokban létező intergalaktikus civilizáció az övék. Ugyanúgy fejlődnek mint mi földlakók, de előttünk járnak az idő hasonlatával élve, vagy százezer évvel. Barátok, mentorok, útitársak az emlékezéshez vezető ösvényen, a Legfelsőbb Létezőre való visszaemlékezés útján.

Elmondásuk szerint a Naprendszerben minden szinten a gyógyulás nagyszerű időszakát éljük át s nem csak az emberiség. Ám mivel az isteni szeretet nem létezhet a cselekvés teljes sza­badságának megadása nélkül, mi emberek az adódó remek helyzet ellenére saját fejlő­désünkben mindenkor döntési helyzetben vagyunk, méghozzá a tudat történetének egy nagy jelentőségű pillanatában. Valami olyasmi történik, amely még sohasem történt meg. E történés jelentősége az oka a Hathorok ismételt jelenlétének Földünkön, ami Egyiptom és a tibeti buddhizmus kialakulása óta nem történt meg. Egyiptomban csupán néhány gyönyörű szobor és a Hathorokat ábrázoló faragás utal egykori jelenlétükre, elsősorban Hator istennő templo­maiban. (Az istennő nevének helyes írásmódja Hator, a vele kapcsolatot tartó civilizációé pedig Hathor.)

Nem a Föld megváltói ők, hanem fejlettebb test­véreink, akik ugyan felkínálják segítségüket de semmiképpen sem akarják megzavarni az össz­hangot más lelki segítőkkel, illetve már létező kozmikus kapcsolatokkal. Nem kívánják befo­lyásolni az emberek vallási meggyőződését sem, azonban néhány valóban hasznos, sőt kifejezetten nagyszerű elképzelésüket szívesen megosztják velünk.

Jelenlegi helyzetünket illetően egy hasonlattal él­nek: "Olyan, mintha ti emberek megpróbálnátok palackba zárni az eget mindvégig azt gondolva, hogy csak a palack létezik - míg egy napon az üveg szét nem törik, és az ég kiszabadul. Barátaink ne féljetek, hogy a régi struktúrák te­kintetében széttörtök! Nem kell feltétlenül nehéz­séget, bánatot, vagy szomorúságot okoznia. Le­het az átalakulás örömteli, vidám, sőt boldog!" (A fenti idézet a Hathorok egyik vezetőjétől szár­mazik, akit Avarnak hívnak.)

Tanításuk szerint mostanára az emberi tudat átjutott a két póluson, megélte a Földanya tuda­tát, majd az önállóság, a férfias apa-tudatot, de együtt a kettőt még sohasem. Nem véletlenül ennek a folyamatnak minden egyes emberben le kell játszódnia, mindenkinek szembe kell néznie a saját androgenitásával: azzal, hogy férfias és ugyanakkor nőies jellemzőkkel is bír. Láthatóan egyesek már ráébredtek arra, hogy a férfi és női erőknek egyensúlyba kell kerülniük. Felfogták, hogy véget kell vetni a két pólus közötti harcnak, így a férfi princípium kreatív önállóságának és a női princípium intuitív fogékonyságának egyensúlya visszaállhat.

A női pólus megelevenedésével visszatérnek Egyiptom ősi misztériumai. Egyre többen és töb­ben emlékeznek majd egyiptomi gyökereikre és a korai sumér időkre, mert eljött a női minőség újjászületésének ideje. De fontos kiemeltünk, hogy másként tér vissza: kiegyensúlyo­zott princípiumként, nem kifejezetten női, vagy teljesen férfi formában, hanem összeolvadva, harmónikus, androgünszerű kiegyenlítettségben.

Az egész naprendszerre vonatkozóan döntő jelentősségű, az ami zajlik most a Földön. Még a félistenek is sorba állnak egy földi születés reményében, akkorát lehet most a szellemi fejlődésben előre lépni. A Föld átalakulása nemcsak az emberekre, hanem a növényekre és az állatokra is hatással van. Ezek mind végigjárják saját fejlődésüket, követve a Földet egy magasabb rezgéstartományba. A Naprendszer többi része is megtapasztalja ezt a folyamatot, melynek során más rezgéstartományba kerül, hiszen még a Napunk is változik. Viszont a Földön egyedi változás megy végbe, olyan, amely más bolygókon nem tapasztalható ebben az időben. Ezért jöttek ide más lények különböző dimenziókból, más birodalmakból, ők a Föld körül állomásoznak bolygókon, aszteroidákon, vagy interdimenzionális térben. Céljuk a törté­nések megfigyelése. Feszült izgalommal várják mire képes az ember a Legfelsőbb e szertelen, de megismételhetetlenül nagyszerű teremtménye. Ennyire különleges a Föld helyzete.

~ Az érzés és az emberi fejlődés

Szeretnénk átadni nektek egy elképzelést arról, amit ti érzésnek neveztek, s ez majd felgyorsítja a fejlődéseteket. Mi különbséget teszünk az érzés, észlelés és az érzelem között. Az érzés alatt a fizikai, tapasztalható érzékelést értjük, az érzékekkel felfogható és a belső vagy finomabb világok fizikai érzékelését. Az érzelmek pedig számunkra az érzések és az érzésekkel kapcsolatos gondolatok együttese. Például ha hűvös és felhős az idő, akkor az érző természetetek jelenti ezt a bizonyos információt a környezetről. Az érző természetetek a test idegrendszerén keresztül jut ehhez az ismerethez. Továbbá a finomabb testek is információkhoz jutnak, amelyeket érzésként továbbítanak.

Ha történetesen negatív gondolataid vannak a hűvös, felhős napról, akkor úgy ítélheted meg, hogy "ez egy borús nap", és nyomott hangulatba kerülsz. Ez azért történhet így, mert egy semleges érzésre, amely ártatlanul, az érző természeteden keresztül jutott el hozzád, elítélő módon reagáltál. Érdekes módon más pedig egyenesen élvezheti a hideg, felhős napot, feldobódik magától a gondolattól.

Az érzések valójában nem negatívak és nem pozitívak. Semleges jelentések, olyanok, mint egy energiát mérő műszer.

Az érző természetetek az érzelmi testeteknek egy tulajdonsága, amely szorosan kötődik a Ká-hoz. Az érzelmi test egy energiamező, amely átszövi a fizikai testeteket. Ha valami moz­gásba hozza az érzelmi testet, akkor egy bizonyos rezgésszámon vibrálni kezd, és ener­giaáramlatokat gerjeszt, amelyek körbejárják, átjárják a fizikai testet. Ha ezek az áramlatok elég erősek (például ha valami erős érzelmi hatást vált ki), akkor fizikailag lehet érezni magában a test szöveteiben is, ha erősebbek az érzések, erőteljesebb fizikai reakciókat vál­tanak ki. Az energia szempontjából a felemelkedési folyamat egyik kulcsa, hogy engedjük megnyílni és szabadon áramolni az energiamezőinket. Az érző természetetek kiművelésén keresztül juthattok el a képességhez, hogy több energiát mozgassatok, és pozitív módon irányíthassátok ezeket.

Az érzelmeitek hatással vannak az egészségetekre, amit a tudományotok is egyre világo­sabban kimutat és alátámaszt. Van egy létfontosságú, egyedülálló és pozitív rezgés, amely akkor jön létre, amikor valaki egy bizonyos érzelmet érez: egy érzelmi rezgéstartomány, amelyet feltétel nélküli elfogadásnak és feltétel nélküli szeretetnek hívnak. Ez a sejtek között olyan harmonikus rezgést hoz létre, amely pozitívan hat a DNS-re, erősíti, lehetővé téve a még pontosabb információtárolást. Ez a pozitív rezgés mindig létrejön a feltétel nélküli elfo­gadás és szeretet érzésekor. Természetesen minél többször tapasztaljátok ezt az érzelmet, annál kedvezőbben befolyásolja egész lényetek minden szintjét a DNS-től és a testetek fizikai szintjeitől kezdve az érzelmi testen át a Ká pránikus testének erősítéséig, és ettől jobban érzitek magatokat. Ha engeditek végigáradni az érzelmi testeteken a feltétel nélküli elfogadás és szeretet energiáját, akkor ezzel kezdetét veszi a mély gyógyulás és az egyensúly kiala­kulásának folyamata.

Az energia Ká-n keresztüli mozgatásának erőteljes módja, ha engeditek az összes érzést és érzelmet megtapasztalni. A legtöbb emberi lény a nehéz vagy kihívást jelentő helyzeteket gon­dolatban "rossznak"bélyegzi, és elhárítja az abból fakadó érzelmeket. Ha ellenálltok egy érzésnek vagy érzelemnek, akkor az érzelmi testetek nem tud megfelelő módon rezegni és megdermed vagy bezáródik. Ekkor csökken a mentális éberségetek, a gondolataitok kuszák, homályosak és zavartak lesznek.

A bolygótokon most kialakult élethelyzet és az általa gerjesztett érzelmek valójában egy ma­gasabb tudatszint bevezető szakaszának felelnek meg, amelyek felemelkedéshez és maga­sabb szintű képességekhez vezetnek. Egyiptom ősi templomaiban a tanítvány a magasabb tudatszinthez vezető úton haladva egyre mélyebb és mélyebb beavatásokban részesült. Ma a mindennapi életetek ez a beavatási folyamat.

Nem kell elmennetek sehová beavatásért, mert maga az élet az, akárhol is legyetek. A dolog nyitja, hogy engedjétek magatoknak átélni az egyes helyzetek kiváltotta érzéseket és érzel­meket, mert így észlelhetitek és kiegyensúlyozhatjátok azokat. Mivel az érzelmi test és a Ká energetikailag összekapcsolódnak egymást erősítve, illetve az érzéseiteket teljesen pozitívan tudatosítva, átélitek és jócskán előrelendítitek a fejlődéseteket.

Az érzelmi testnek külön rezgése van, és a Ká-tól eltérő módon áramlik. Mivel másféle a frekvenciája, másként reagál és tárolja az információt. Ez annyira fontos, hogy szeretnénk nektek tapasztalatban is bemutatni. Reméljük, lehetővé teszi majd számotokra, hogy tisztában lehessetek vele, hogyan őrzi az érzelmi testetek az emlékeket, és hogyan fejeződnek ki az érzelmi minták azért, hogy a magas fokú képességek szintjére emelkedhessetek, és minél gyorsabban kikerülhessetek a nehéz érzelmi terekből.

Virginia, mielőtt továbblépnénk a technika bemutatására, vannak-e kérdések, amelyek az olvasókban esetleg felmerülhetnek?

Virginia: Köszönjük. Keveset beszéltetek eddig a fizikai érzékelés határán túl lévő, finomabb testi mezőink alakjáról és méretéről. Le tudnátok írni, hogyan látjátok ezeket, mikor a legerősebb energiaállapotunkban vagyunk? És hogyan néz ki akkor, amikor az energiáink nem működnek rendesen?

Hathorok: A fizikai test kivételével a különböző egymást átható mezők ragyogó, tojás alakú, egymásba ágyazódó fénymezőknek látszanak. A Ká valójában egy összetett energiamező. Elsődleges alakja a fizikai testre hasonlít, bár annál némileg nagyobb. Ezért hívják az egyiptomi alkímiában éteri vagy spirituális ikerpárnak. A korai egyiptomiak tisztában voltak a természetével és a fizikai megjelenéssel való kapcsolatával. Valójában a Ká elmozdulhat, sőt úgy is tűnhet, hogy a személy egyszerre két helyen van jelen egy időben. A Ká-nak is van egy aurajellegű energiamezője, amit pránikus testnek hívunk.

A Ká-ról beszélve legtöbbször az elsődleges alakját és az auramezőjét együttesen értjük alatta. Ez a mező a többihez hasonlóan tojás alakú, és elég nagyra növekedhet, ahogy a személy felfelé halad a tudatosságban. Ez a Ká-t körülvevő auramező a tudatosságban való emelkedés során egy bizonyos pillanatban lángra lobbanhat, és szikrázó, aranyló fénymezővé alakulhat. Ezt az egyiptomiak sahhunak vagy dicsőséges lelki testnek nevezték. Persze most nagyon fejlett energiaállapotokról beszélünk.

A legtöbb embernél a pránikus test néhány centire vagy pár méterre terjed a fizikai testen kívül. A következő az érzelmi test, amely valamivel nagyobb az előzőnél. A mentális test egy kicsivel ennél is nagyobb, mivel az a fizikai test körül a térben holografikus módon őriz emlékeket. Ezután jön az asztrális test, ez már egy finomabb réteg, alig nagyobb a men­tálisnál. Az ezt követő ragyogó tojás alakú mezőt éteri testnek nevezzük. Végül a legkevésbé sűrű ezek közül a kauzális test, amely egy fénylő pont a többi ragyogó tojás felett. Mindezek a finom testek fényt és hangot bocsátanak ki.

Ezeknek a frekvenciája túl magas ahhoz, hogy fizikai látás vagy hallás érzékelje, de pszi­chésen láthatók és hallhatók. Így bizonyosodunk meg róla, hol tartanak az emberek a fejlődésükben: a mezőik által kibocsátott fény és hang minősége alapján. Ha minden jól működik, akkor összhangban vannak. Ha viszont például korlátozó érzelmi mintákat vagy képzeteket tartotok fenn, akkor a színek és a hangok diszharmonikussá válnak. Az önkor­látozás súlyos eseteiben egy vagy több test meg is változtathatja a forgását - imbolyoghat, bezáródhat vagy megdermedhet -, illetve szélsőséges esetekben a finom test töredezetté is válhat.

Virginia: Azt mondtátok, hogy az energiánk személytől függően pár méterre vagy tovább terjedhetnek ki. Mekkora volt a legkisebb illetve a legnagyobb méretű energiamező, amivel eddig találkoztatok?

Hathorok: Egy olyan lénynek, mint Jézus, vagy egy Avatar-nak*, több mérföldre, néhány esetben akár több száz mérföldre kiterjedő energiamezője van. Aki teljesen felemelkedett, annak az éteri teste magába foglalja az összes ismert Világegyetemet. Kiterjed és magában foglal minden szintet, minden információt, minden tudást. Ezen a szinten elérhető a min­dentudás, hiszen a test összeolvad az univerzális testtel anélkül, hogy elveszítené személyes tudatosságát. A lehető legkisebb méretet, vagyis a Ká auramezőjének, a pránikus testnek a méretét betegség idején veszi fel. Súlyos betegség esetén a Ká életereje csökken, és ez a mező összezsugorodik. Teljesen visszahúzódhat a testbe, ilyenkor egyáltalán nincs pránikus energia a test körül vagy a felszínén.

Virginia: Le tudnátok írni, milyennek láttok egy utcán sétáló átlagos polgárt, hogy legyen viszonyítási alapunk?

Hathorok: Az embereket fényből és hangból álló, ragyogó, örvénylő, tojás alakú mezőkként észleljük. A fizikai testet ezeken a színes fényekből álló örvénylő mezőkön keresztül "látjuk", és olyannak tűnik számunkra, mint egy pislákoló csillagokból álló galaxis. Minden atom olyan, mint egy apró csillag, amely ragyogó fényt áraszt, a szerveitek pedig olyanok, mint a csillag­rendszerek. Ha a benneteket körülvevő örvénylő mezőkön keresztül nézzük a testeteket, meglehetősen szépek vagytok. Olyanoknak tűntök, mint a csiszolt gyémántok, becsesek és csodálatosak vagytok. Ugyanakkor van valami, amit zavarónak találunk, amint az élete­rőtökre tekintünk. Sokan közületek visszaesést tapasztalnak a testeiteket körülvevő és bennetek lévő prána minőségében. Ez sok tényezőnek az eredménye, amelyek közül néhány kívül esik a ti irányításotokon. Emiatt még fontosabb ügyelnetek a Ká-tok ápolására és fele­melésére. Az érző természetetek felszabadítása pozitív hatással lesz az életerőtökre is, for­dítsuk hát most erre a figyelmünket.

Két gyakorlatot ajánlunk nektek, amelyek lehetővé teszik számotokra, hogy mélyebb meg­értéssel fedezhessétek fel az érzelmi testetek természetét. Az első gyakorlat annak a megis­merésére irányul, hogyan őrzi az érzelmi test az emlékeket és az érzések energiamintáit. A második azt mutatja meg, miként reagál az érzelmi test egy nagy harmóniájú rezgésre, vagyis arra az egyedülálló érzésre, amit feltétel nélküli elfogadásnak és feltétel nélküli szeretetnek nevezünk.